Kistérségi Szélessávú Internet Hálózat Értékesítése

I. rész: Ajánlatkérő

Ajánlat kérő neve: Jánoshalmi Kistérségi Társulás
Székhely: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Adószám: 15542432-2-03
KSH statisztikai számjel: 15542432-8411-327-03
ÁHT azonosító: 732549
Képviselője: Czeller Zoltán elnök

Kapcsolattartó személy: dr. Benda Dénes
Telefon: 30/9953585
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ajánlatkérő típusa: Önkormányzati társulás
Fő tevékenységi köre: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (841105)


II. rész: Tárgy

II.1) Az értékesítés tárgya: Jánoshalmi Kistérségi Társulás tulajdonában álló Szélessávú Internet Hálózatrész értékesítése

II.2) A szerződés típusa: Adásvételi szerződés

II.3.) Rövid meghatározás: Jánoshalmi Kistérségi Társulás tulajdonában álló szélessávú internet hálózati rész értékesítése. Az ajánlattételhez szükséges értékesíteni kívánt hálózatrész áttekintő táblázata jelen ajánlati felhívás melléklete.

II.4) Részekre vonatkozó információk: Ajánlatok kizárólag az önkormányzati társulás tulajdonában álló teljes hálózatrészre nyújthatók be. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.

II.5.) Értékelési szempontok
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10 pont.
Az ár a leghangsúlyosabb, de nem kizárólagos odaítélési kritérium, az értékelés során az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra.
- Ár (1-10 pont) - súlyszám 80
- A szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartama (internet, vezetékes telefon, TV) (1-10 pont) - súlyszám 20
-
III. rész: A részvételre vonatkozó információk, az ajánlat felépítése, alkalmasság

III.1) Az ajánlatok
A pályázat nyílt, azon az alkalmassági követelményeknek megfelelő bármely gazdasági társaság ajánlattevő részt vehet.
Az ajánlatoknak 3 fő részből kell állniuk.
Az I. részben kérjük ismertetni az ajánlattevő alapadatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, hivatalos képviseletre jogosult személy neve, tisztsége, kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége (telefon, e-mail cím)
A II. részben kérjük megadni a Jánoshalma Kistérségi Társulás tulajdonában lévő hálózatrészért megajánlott áfa nélküli vételárat HUF összegben, továbbá a szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartamát hónapokban
A III. részben egy rövid (maximum 3 A4-es oldal terjedelmű) szöveges leírásban kérjük ismertetni a hálózat jövőbeli üzemeltetési tervét (szempontok, pl: rövid, hosszú távú elképzelések, tervezett üzemeltetés, minőségi jellemzők, hálózatüzemeltetés folytonossága, zökkenőmentessége, tervezett fejlesztések stb.)

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
- Aláírási címpéldány másolata,
- Köztartozás mentesség igazolása,
- Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll,
- Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
- Banki igazolás a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról,
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat nyertessége esetén a megajánlott vételár 10%-át foglalóként a szerződés biztosítékául a kiválasztását követő 30 napon belül megfizeti,
- Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása a III.2. pont alapján,
- Nyilatkozat jelen pályázati kiírásban rögzített pályázati feltételek tudomásul vételéről, azok elfogadásáról.

Az ajánlat elutasításra kerül, ha ajánlattevő a fenti dokumentumok bármelyikét ajánlatához legkésőbb a hiánypótlási határidő alatt nem csatolja, továbbá akkor, ha:
- nem minősül köztartozásmentes adózónak,
- csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
- nem minősül átlátható szervezetnek,
- a megajánlott vételár nem áll rendelkezésére, vagy annak rendelkezésre állását nem tudja igazolni,
- a foglaló rendelkezésre bocsátását nem vagy nem az előírt összegben vállalja,
- műszaki, szakmai alkalmasságát nem tudja megfelelően igazolni,
- a pályázati feltételeket nem fogadja el, vagy azok elfogadásáról nem nyilatkozik.

III.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül minimum 1 adásvétel tárgya szerinti hálózat üzemeltetési referenciájának bemutatásával, megjelölve a hálózat elhelyezkedését, típusát, az üzemeltetés kezdő (esetleg befejező) dátumát, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás közlésétől visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik legalább egy szélessávú internet hálózat üzemeltetésében szerzett minimum 12 hónapnyi üzemeltetési tapasztalattal.

IV. rész: Eljárás

IV.1.) Az eljárás fajtája
Az eljárás nyílt, azon az alkalmassági követelményeknek megfelelő bármely gazdasági társaság ajánlattevő részt vehet.

IV.2.) Ajánlatok benyújtásának határideje
2019. május 27. (hétfő) 12 óra

IV.3.) Ajánlatok benyújtásának módja
Az ajánlatokat postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen az ajánlatkérő székhelyére címezve kell benyújtani. A zárt borítékon fel kell tüntetni az „Ajánlat Kistérségi Szélessávú Internet Hálózat megvásárlására, felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019. 05. 14-én 12:00 óráig tilos” szövegezést. Ajánlatkérő csak a határidőben beérkezett ajánlatokat veszi figyelembe az értékelés során, az elkésett ajánlatok automatikusan elutasításra kerülnek. A határidőben történő beérkezés biztosítása minden esetben az ajánlattevő felelőssége.

IV.3.) Az ajánlat nyelve:
Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

IV.4.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 naptári nap.

IV.5.) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye és feltételei
Dátum: 2019. május 27. (hétfő) 13 óra
Helyszín: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 1. számú irodája (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő és az ajánlattevők lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontása során kizárólag az értékesítésre tervezett hálózatrészért kínált nettó ár, valamint a szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának hónapokban meghatározott időtartama kerül ismertetésre.

IV.6.) További információk:
Ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban, írásban kell benyújtani.
Az ár tekintetében a legmagasabb érték az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a következő képlet alapján részesül pontozásban: 10/(a legjobb ár/a vizsgált ár). A számítás 2 tizedes jegy pontossággal történik a kerekítés általános szabályai szerint.

A szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartama hónapokban értékelési szempont tekintetében:
36 hónapnál hosszabb időtartam  10 pont
36 hónap                                   9 pont
32 hónap                                   8 pont
28 hónap                                   7 pont
24 hónap                                   6 pont
20 hónap                                   5 pont
16 hónap                                   4 pont
12 hónap                                   3 pont
  8 hónap                                   2 pont
  4 hónap                                   1 pont
  4 hónapnál kevesebb                 0 pont    
A fenti táblázatban rögzítettektől eltérő hónapszám megadása esetén a pontozás 2 tizedesjegy pontossággal történik a kerekítés általános szabályai szerint.

Jelen ajánlati felhívásból és a rendelkezésre bocsátott áttekintő táblázatból is kiolvasható, de nyomatékosítani szeretnénk, hogy a kiírás egy vegyes tulajdoni szerkezetű (2 tulajdonos tulajdonában lévő) hálózat társulási tulajdonban lévő hálózatrészének értékesítésére irányul. Ez azt is jelenti egyben, hogy az esetleges értékesítés során, az átállás lebonyolításához hatékony, minden részletre kiterjedő, valószínűsíthetően háromoldalú együttműködés szükséges. Az átállás várható időtartamának és esetleges kockázatának meghatározása az ajánlattevők kompetenciája és felelőssége.

Jánoshalma, 2019. május 15.


                     Czeller Zoltán
               Jánoshalmi Kistérségi Társulás elnöke

Mellékletek:

- Jánoshalma Többcélú Kistérségi Társulás GVOP-4.4.2-05/1.-2005-10-0017/4.0, eszköz nyilvántartás
     Hálózati térképek:  
                                 Borota
                                 Jánoshalma
                                 Kéleshalom
                                 Mélykút