Ma 2020. április 10., péntek - Zsolt napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

17.2 °C

Hőérzet: 17.2 °C
Szél: 10.91 km/h
Páratartalom: 55%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzat
16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

(20/2008. (IX.12.), 26/2008. (XII.18.), 26/2009.(X.16.) 28/2009.(XII.18.), 20/2010. (XII.16.), 23/2011.(XII.16.), 28/2012(XII.14.), 13/2012.(V.25.), 3/2014.(II. 21.), 15/2014.(IX.12.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)


Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21. §. és 23. §.-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. A rendelet célja


1.§ A rendelet célja Jánoshalma város természetes és épített környezetének, valamint közegészségi állapotának megóvása a keletkező települési szilárd hulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése révén.


II. A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet területi hatálya Jánoshalma Város közigazgatási területén belül a belterületre és a kapcsolódó külterületi utca szakaszokra, amelyek kapcsolódnak a rendszeres belterületi szemétszállítási útvonalhoz – terjed ki.

A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény valamint a begyűjtőhelyek (hulladék udvar, gyűjtőszigetek) létesítésére és működtetésére, a begyűjtött hulladék hasznosításra történő átadására terjed ki.   

(2) A rendelet személyi hatálya az ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes       vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

 (3) A rendelet hatálya kiterjed minden települési hulladékra, amely a háztartásokból származó szilárdhulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.


III. A közszolgáltató és a közszolgáltatás ellátása


3.§ (1)[1] Jánoshalma Város Képviselő-testülete a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. Vaskút 0551/2 hrsz. és a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kiskunhalas Alsószállás puszta 0995/12 hrsz. szolgáltatókat (a továbbiakban: szolgáltató) bízza meg és kötelezi a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására. A szolgáltató részére a feladat ellátására kizárólagos közszolgáltatási jogot biztosít.

 (2) A tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni, valamint az 2. sz. mellékletben meghatározott mindenkori díjat a szolgáltatónak megfizetni.

(3) A közszolgáltatás igénybevétele szünetel, ha az ingatlant nem használják és azt írásban bejelentik a közszolgáltatónak. A szünetelés bejelentésétől számított első hónap első napjától az ingatlan után nem kell közszolgáltatási díjat fizetni addig, míg az ingatlan újból használatba nincs véve. A minimális szünetelési időtartam 30 nap. Ha a bejelentés nem felelt meg a valóságnak, illetve ha időközben az ingatlant közszolgáltatási díj megfizetése nélkül használatba vették, akkor a szünetelésre vonatkozó díjmentesség a tulajdonost nem illeti meg.

(4) [2] Az egy naptári éven áthúzódó szüneteltetést vagy a szüneteltetés meghosszabbítását, a tárgyévet követő január 1- je előtt minimum 10 nappal szolgáltatónak írásban be kell jelenteni.

4. § (1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:

a)A közszolgáltató részéről a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre  állási készségének bizonyításával.

b) A szerződés írásba foglalásával.

(2)   A lakossági hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés e rendelet alapján az ingatlan tulajdonjogának, vagy használati jogának megszerzésével, a szolgáltatatóval kötött egyedi szerződéssel jön létre.

Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

(3)   A tulajdonos köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha jelen rendelet 9. §-ában szabályozott szerződés tárgyát képező ingatlanból elköltözik.


Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha:

a)[3]az ingatlant nem használják és ezt a tényt a 3. § (3) és (4) bekezdésének figyelembe vételével a szolgáltatónak bejelentik

b)    Az ingatlan használata átmenetileg szünetel, a tulajdonos legalább 30 napnál hosszabb ideig ideiglenesen Jánoshalma Város közigazgatási határán kívül tartózkodik és távollétének várható időtartamát előzetesen, legalább 5 nappal a szolgáltatónál írásban bejelenti és a bejelentés megfelel a tényeknek.

Az előzetes írásbeli bejelentés elmulasztása jogvesztő.


IV. A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai


IV.1. A közszolgáltatások ellátásának általános szabályai


5.§ A közszolgáltatások ellátása rendjének általános szabályai:

  1. A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy az ne idézzen elő szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig közterületen.

(2)[4] A rendelet 2.§. (3) bek. meg nem határozott más hulladék csak a hatósági engedélyben foglaltak alapján helyezhető el az alábbi kijelölt hulladéklerakó telepekre:

  • a szilárdhulladék esetében Kiskunhalas külterület 0995/12-13 helyrajzi szám alatti hulladéklerakó telepre.
  • Jánoshalma, Hajósi úti 0120/15 hrsz-ú hulladékudvarban   
  • Jánoshalma Város belterületén, a 3. számú mellékletben felsorolt helyeken, elhelyezett hulladékgyűjtő  szigeteken elhelyezett konténerekben, szelektíven.

(3)A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán          ne szóródjon szét és egyéb módon környezet szennyezést ne idézzen elő.

(4)   A Közszolgáltató a begyűjtött szilárd háztartási hulladékot a Kiskunhalas külterület 0995/12-13 helyrajzi szám alatti hulladéklerakó telepen jogosult elhelyezni.


IV.2. A közszolgáltatások ellátásának külön szabályai


6. § A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának külön szabályai:

(1)A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása a szolgáltató szállítójárművéhez rendszeresíthető (a továbbiakban: szabványos) edényben, illetve kivételesen a többlet hulladék, a szolgáltatónál beszerezhető műanyag zsákban történhet.

(2)[5] A szolgáltató köteles a háztartási hulladék legalább hetente egyszer történő elszállítására.

 A háztartási hulladék elszállításának hetente ugyanazon a napon kell történnie és lehetőleg

 ugyanabban az időpontban.

(3) A szabványos hulladékgyűjtő edény beszerzéséről, javításáról, pótlásáról, tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.

(4)A hulladékgyűjtő edény az ingatlanon belül, vagy az OÉSZ előírásai szerint    közterületen helyezhető el. Az ingatlanon belül elhelyezett hulladékgyűjtő edényt a           szállítás napján az ingatlan elé kell kihelyezni, ahol a szolgáltató a hulladékot a      közterületen veszi át.

(6) Nagyobb méretű berendezési tárgyak (lom) gyűjtését évi egy alkalommal, háztartási hulladék mennyiségét meghaladó kerti hulladék gyűjtését évi két alkalommal (tavasszal-ősszel) szolgáltató a Polgármesteri Hivatal megrendelése alapján, előzetes tájékoztatóban foglaltak szerint elvégzi. Tulajdonosok ezen szolgáltatásokért külön díjat nem fizetnek.

(7) Ha a szolgáltatást végző azt észleli, hogy a hulladék közé olyan anyagot, tárgyat, más hulladékot helyeztek el, amely nem minősül a rendelet hatálya alá tartozó hulladéknak, akkor annak elszállítását megtagadja.

(8)[6] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá tartozó háztartási hulladék meghatározott gyűjtési gyakoriságú elszállításához szükséges tartályok űrtartalmának megállapításánál a termelt (keletkezett) hulladékot, de lakóegységenként legkevesebb heti 110 l/lakóegység hulladék mennyiséget kell figyelembe venni.

V. A közszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendelkezések


7. § (1) A lakossági közszolgáltatás ellátásáért a tulajdonos a rendelet szerinti díjat köteles fizetni, amelyet a Képviselő-testület évente felülvizsgál. A fizetendő díjat az 2. számú melléklet tartalmazza.

A közület és gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának keletkezéséről  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv 13.§- ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(2) Ha a tulajdonos részéről átadásra kerülő hulladék meghaladja a szerződésben foglalt mértéket, a szolgáltató – külön díj megfizetése mellett – címkével ellátott, zsákot biztosít a tulajdonos részére. A zsák egységára megegyezik az azonos ürméretű hulladék szállító edény után fizetendő díjjal, amely magában foglalja a szállítás és elhelyezés díját is, a 2. számú melléklet szerint.

(3)[7] A hulladékgyűjtés a 2. sz. melléklet szerinti gyűjtő edényekben történik.


VI. Kedvezmények biztosítása:[8], [9], [10], [11], [12], [13]


8. §


VII. A  hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó

szerződés egyes elemei


9. § (1) A települési szilárd  hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a szolgáltatót és a tulajdonost.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

  1. a felek megnevezése és azonosító adatai:

a felek neve, címe, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetesetén annak székhelye, társasházak, lakásszövetkezetek esetén a közös képviselő neve és címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje,

b)  a szerződés tárgya,

c)  a közszolgáltatás megkezdésének időpontja,

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma,

e)  az ellenérték megállapításának, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja,

f)   a szerződés időbeli hatálya,

g)  a szerződött gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírások,

h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek.

 (3) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.

(4)[14] A közszolgáltató jogosult a rendelet 9.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az adatvédelemről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


10.§ (1) Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról azon ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia, ahol a hulladék keletkezett.

  1. A háztartásokban összegyűjtött nagyobb méretű – a rendszeres hulladékgyűjtés kapcsán szabványos gyűjtő edényzetbe nem elhelyezhető, így el nem szállítható- tárgyak, eszközök, az ún. egyéb szilárdhulladékok a kijelölt hulladéktelepre szállíthatók térítés ellenében.


VIII. Alapfogalmak meghatározása


11.§ E rendelet alkalmazásában:

Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;


Szilárd (háztartási hulladék): a lakóépületben, valamint a lakás, üdülés és pihenés céljára használt épületben, továbbá az ezekhez tartozó ingatlanon rendszeresen képződő szilárd hulladék, így például: konyhai hulladék, söpredék, salak, csomagolóeszközök, kisebb méretű elhasználódott háztartási eszközök, tárgyak, kerti hulladék, a lakásban folytatott egyéb tevékenység gyakorlásából származó hulladék;


Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;


Tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezését;


IX. Vegyes és záró rendelkezések


12.§ (1)[15], [16]

(2)A 271/2001.(XII.21.)Korm. sz. rendelet 2.§ (2) bekezdésének f.) pontjában leírt hulladékgazdálkodással összefüggő egyéb kötelezettség megszegésének minősülő ezen rendeletben szabályozott, a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek betartásának elmulasztása, mely alapján Jánoshalma Város Önkormányzatának jegyzője hulladékgazdálkodási bírságot állapít meg.


13.§[17] E rendelet – a 2. sz. Melléklet kivételével - 2008. szeptember 1-én lép hatályba.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 19/2004(VI.24.) Ör. sz. rendelet és módosításai, kivéve a 19/2004(VI.24.) Ör. sz. rendelet 8.§. (4) bekezdése és 1. sz. Melléklete (korábbi szemétszállítási díjak ).

A 16/2008.(VIII.15.) Ör. sz. rendelet 2. sz. Melléklete a Kiskunhalasi Regionális Hulladéklerakó hely beüzemelésével lép hatályba.


JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK[18]


14.§ „E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgálja.”


Jánoshalma, 2008. augusztus 14.


            Czeller Zoltán sk.                                                      Dr. Benda Dénes sk.

               polgármester                                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2008. augusztus 15.

Dr. Benda Dénes

                                                                                                      jegyző

1. melléklet a 16/2008. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez



megnevezés

megjegyzés


1

ÁCHIM ANDRÁS UTCA



2

ADY ENDRE UTCA



3

AKÁC UTCA



4

ÁLDÁS UTCA



5

ALKOTMÁNY UTCA



6

ÁLMOS UTCA



7

ARANY JÁNOS UTCA



8

ÁRPÁD UTCA



9

ATTILA UTCA



10

BAJAI UTCA



11

BÁLVÁNY UTCA



12

BÁTHORY ISTVÁN UTCA



13

BATTHYÁNY UTCA



14

BÉKE TÉR



15

BEM JÓZSEF UTCA



16

BERNÁTH ZOLTÁN UTCA



17

BERZSENYI DÁNIEL UTCA



18

BORPINCE UTCA



19

BOTOND UTCA



20

BUDAI NAGY ANTAL UTCA



21

CZOBOR UTCA



22

CSOKONAI UTCA



23

CSORBA UTCA



24

CSŐSZAPA UTCA



25

DAMJANICH UTCA



26

DEÁK FERENC UTCA



28

DIÓFA UTCA



29

DÓZSA GYÖRGY UTCA



30

DR. SZOBONYA ZOLTÁN UTCA



31

ECETFA UTCA



32

ELŐD UTCA



33

EÖTVÖS JÓZSEF UTCA



34

EPRES UTCA



35

ERDŐ UTCA



36

ERZSÉBET TÉR



37

FECSKE UTCA



38

FENYŐ UTCA



39

FÜRDŐ UTCA



40

FŰZFA UTCA



41

GALAGONY KÖZ



42

GÁBOR ÁRON UTCA



43

GÁRDONYI GÉZA UTCA



44

GÖRGEY ARTÚR UTCA



46

HAJNALD UTCA



47

HALASI UTCA



48

HALÁSZ UTCA



49

HÁRSFA UTCA



51

HÉT VEZÉR TERE



52

HOLD UTCA



53

HOMOK UTCA



54

HOSSZÚHEGYI UTCA



55

HUNYADI JÁNOS UTCA



56

IRÁNYI DÁNIEL UTCA



57

JÓKAI MÓR UTCA



58

JÓZSEF ATTILA UTCA



59

KALMÁR SÁNDOR UTCA



60

KÁLVÁRIA UTCA



61

KÁPOLNA UTCA



62

KAPOCS UTCA



63

KAZINCZY UTCA



65

KÉLESI UTCA



66

KILIÁN GYÖRGY UTCA



67

KINIZSI PÁL UTCA



69

KISFALUDY UTCA



70

KISS ERNŐ UTCA



71

KISTELEK UTCA



72

KISTEMETŐ UTCA



73

KLAPKA UTCA



74

KÓRHÁZ UTCA



75

KOSSUTH LAJOS UTCA



76

KÖLCSEY FERENC UTCA



77

KŐRÖSI CSOMA UTCA



78

KÜRT UTCA



79

LEHEL UTCA



80

MADÁCH UTCA



81

MAGYAR LÁSZLÓ UTCA



82

MAGYARKANIZSA UTCA



83

MAJOROS ALADÁR UTCA



84

MÁTYÁS KIRÁLY UTCA



85

MEGGYFA UTCA



86

MÉLYKÚTI ÚT



87

MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA



88

MOGYORÓFA UTCA



89

MOLNÁR JÁNOS UTCA



90

MÓRA FERENC UTCA



91

MÓRICZ ZSIGMOND UTCA



92

NAGY PÁL UTCA



93

NYÁRFA UTCA



94

ORCZY UTCA



95

PACSIRTA UTCA



96

PARCELOK TANYA

külterület /oncsasor/


97

PETŐFI SÁNDOR UTCA



98

RADNÓTI MIKLÓS UTCA



99

RÁKÓCZI UTCA



100

REMETE UTCA



101

RÉVÉSZ UTCA



102

RIGÓ UTCA



103

ROKKANT UTCA



104

SAS UTCA



105

SZABADKA UTCA



106

SZABÓ APÁT UTCA



107

SZEGFŰ UTCA



108

SZEMERE BERTALAN UTCA



109

SZESZFŐZDE UTCA



110

SZÉCHENYI UTCA



111

SZONDY UTCA



112

SZŐLŐ UTCA



113

TÁNCSICS UTCA



114

TÉGLAGYÁR UTCA



115

TERÉZHALMI UTCA



116

TOMPA MIHÁLY UTCA



117

TÓPART UTCA



118

TULIPÁN UTCA



119

ÚJVIDÉK UTCA



120

VADÁSZ UTCA



121

VADGALAMB UTCA



122

VÁGÓHÍD UTCA



123

VASVÁRI PÁL UTCA



124

VÖLGY UTCA



125

VÖRÖSMARTY UTCA



126

ZENÉSZ SOR



127

ZENTA UTCA



128

ZOMBOR UTCA



129

ZÖLDFA UTCA
















2. melléklet a 16/2008. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez [19], [20], [21], [22], [23]




3. melléklet a 16/2008. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez


A belterületi hulladék gyűjtő szigetek helyszínei:



Dózsa Gy. út parkoló, könyvtár melletti terület, telefonf. mögött

Bajai úti Kincső ABC melletti parkoló

Halasi, Kürt u. kereszteződésénél lévő terület

Batthyányi utcai óvoda melletti terület, bolttal szemben

Bernáth Z. utcai Piactér parkoló északi végénél

Erzsébet tér Vegyesbolt

Mélykúti út és Téglagyár u. kereszteződés

Halasi úti benzinkút melletti öbölben

Béke tér és Kölcsey utca sarok

Kiss E. u, Orbán szobor melletti terület a boltnál

Bajai úti laktanya előtti üzlet közelében





[1]

Módosította: 15/2014.(IX.12.) Ör. sz. rendelet 1. §-a, Hatályos: 2014.09.15.


[2]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[3]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[4]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[5]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[6]

Módosította: 23/2011.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

[7]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[8]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[9]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[10]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[11]

Módosította: 20/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet

[12]

Módosította: 20/2010. (XII.16.) Ör. sz. rendelet

[13]

Hatályon kívül helyezte: 23/2011.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

[14]

Módosította 3/2014.(II. 21.) Ör. rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 03. 01.


[15]

Módosította a 23/2011.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

[16]

Hatályon kívül helyezte a 13/2012.(V.25.) Önkormányzati rendelet

[17]

Módosította 20/2008. (IX.12.) Ör. sz. rendelet

[18]

Módosította: 26/2009.(X.16.) sz. rendelet

[19]

Módosította 26/2008. (XII.18.) Ör. sz. rendelet

[20]

Módosította: 28/2009.(XII.18.) Ör. sz. rendelet

[21]

Módosította: 20/2010.(XII.16.) Ör. sz. rendelet

[22]

Módosította a 23/2011.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

[23]

Hatályon kívül helyezte a 28/2012(XII.14.) Önkormányzati rendelet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1



A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001




A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001




Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.