Pályázati felhívás - IZMKK vezetői beosztás ellátása

Pályázati felhívás - IZMKK vezetői beosztás ellátása

Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Jánoshalma Város Önkormányzata
a Munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet az
 
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására.
Foglalkoztatás jellege:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt) Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2022. szeptember 1-től 2027. augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár Cím: 6440 Jánoshalma, Kossuth utca 3.
Helytörténeti gyűjtemény: Molnár János u. 2
Művésztelep: Kossuth u. 5.
 
A beosztáshoz tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közművelődési szakember munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott a Művelődési Központ és Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője. Az intézményvezető a közművelődési feladatok, a közművelődési célok és programok megvalósítása, az alapító okiratban meghatározott alapszolgáltatások megszervezése, biztosítása mellett A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért.
Beosztásához tartozó feladat:
 • a település rendezvényeinek/nagyrendezvényeinek és a művelődési központ programjainak tervezése, szervezése és lebonyolítása,
 • kapcsolattartás a település civil szervezeteivel, az önszerveződő csoportokkal,
 • intézményi és városi hagyományok ápolása, helytörténeti gyűjtemény kezelése,
 • színvonalas kiállítások, művészeti bemutatók, játszóházak szervezésének elősegítése,
 • helyi alkotók bemutatkozásának biztosítása,
 • pályázatokon való eredményes részvétel,
 • törekvés a működési bevételek, valamint a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerésére,
 • ünnepi kultúra fejlesztése,
 • európai kultúra megismertetése,
 • testvérvárosi kapcsolatok erősítése,
 • könyvtári szolgáltatások fenntartása, fejlesztése,
 • szabadidő hasznos eltöltésének szervezése minden korosztály számára,
 • az intézmény és lakosság kapcsolatainak ápolása, a látogatottság növelése, innovatív közművelődési tartalmak feltárása, azok meghonosítása,
 • közösségfejlesztés elősegítése.
 
Munkabér, vezetői megbízás:
A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke: 2012. évi I. törvény szerinti megállapodás alapján.
Pályázati feltételek:
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. és 4. §-a szerint:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a megbízást követően;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),
 • a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolása (iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés, egyéb végzettség, bizonyítvány hitelesített másolata, szakmai, vezetői gyakorlatot, tudományos tevékenységet igazoló iratok),
 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt tanfolyami végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások,
 • munkabérre vonatkozó igény megjelölése,
 • nyilatkozat arról, hogy:
  • pályázatát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
  • pályázata elbírálására vonatkozóan a képviselő-testület zárt, vagy nyílt ülésén történő tárgyalásához járul-e hozzá,
  • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról,
  • Kijelentem, hogy Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint adatkezelő (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) Adatkezelő foglalkoztatási jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve kezdeményezéséhez, önéletrajzok/álláspályázatok adatainak kezeléséhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját jelen nyilatkozat aláírását megelőzően megismertem, adataim ezen tájékoztatóban foglalt kezeléséhez hozzájárulok.
Keltezés és nyilatkozatot tevő aláírása
 
Hiánypótlásnak helye nincs.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően, előreláthatólag 2022. szeptember 1. napi hatállyal
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 30. 
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat lezárt borítékban írásban kell benyújtani.
A pályázatot postai úton Jánoshalma Város Önkormányzatának Polgármestere címére (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) kell megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel a pályázati azonosító számot: JH/2435/2022. valamint a beosztás megnevezését: „Művelődési Központ és Könyvtár igazgató”
A pályázat elbírálásának módja, rendje, elbírálásának határideje
Az elbírálásra a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével, a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottsági meghallgatást követően kerül sor, a döntés a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő következő testületi ülésen történik.
A pályázat érvényessége akkor kerülhet megállapításra, ha az hiánytalanul megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak és határidőn belül benyújtásra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2022. május 1-én Jánoshalma város www.janoshalma.hu és az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár honlapja: www.izmkk.janoshalma.hu honlapján történő megjelentetéssel.
A pályázati felhívás iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges további tájékoztatást telefonon +3677/501-001 telefonon kérhetnek a jegyzőtől, a kulturális intézmény megismerésének biztosításához pedig az +3677/850 220 telefonszámon a Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjétől.
 Az önkormányzat vonatkozó adatkezelési tájékoztatója a www. janoshalma.hu webhelyen elérhető.
Jánoshalma, 2022. április 29.

Tetszett a cikk? Kérem, ossza meg!

Hírkategóriák

Népszerű hírek

Közösség

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok